5. Tiếp cận người ảnh hưởng

Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ với những người có ảnh hưởng hàng đầu trên TikTok và có thể giúp doanh nghiệp hợp tác với những người có ảnh hưởng phù hợp, tiếp cận đối tượng mục tiêu và đạt được mục tiêu tiếp thị của họ.