Starter

Đ 200K Tháng

15 Tài khoản Email
Dung lượng 100 GB
1 tên miền
Băng thông 300 GB
00 Cơ sở dữ liệu Mysql
Bảo mật nâng cao

Advanced

Đ 500K Tháng

15 Tài khoản Email
Dung lượng 100 GB
1 tên miền
Băng thông 300 GB
00 Cơ sở dữ liệu Mysql
Bảo mật nâng cao