Để tối ưu hóa chiến dịch của bạn và cung cấp báo cáo cũng như phân tích chính xác, chúng tôi sẽ cộng tác với bạn để trang bị cho trang đích của bạn các công nghệ theo dõi. Điều này sẽ cho phép chúng tôi đo lường hiệu suất của các chiến dịch của bạn và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để cải thiện hiệu quả của chúng.