DEMO 1

Tiết lộ ở phía dưới

DEMO 2

Làm mờ từ trên xuống

DEMO 3

Làm mờ từ dưới lên

DEMO 4

Làm mờ dần từ trái sang

DEMO 5

Rung lên từ giữa

DEMO 6

Rung lên từ trái qua phải

DEMO 7

Nẩy lên từ giữa

DEMO 8

Hiệu ứng xoay vào

DEMO 9

Hiệu ứng lật vào

DEMO 10

Hiệu ứng room lên

DEMO 11

Hiệu ứng mở dần từ dưới lên

DEMO 12

Hiệu ứng room lên từng chữ

DEMO 13

Hiệu ứng mở dần từ phải qua trái

DEMO 14

Hiệu ứng mở dần từ trái qua phải

DEMO 15

Hiệu ứng tia chớp

DEMO 16

Hiệu ứng phóng đại giãn cách kí tự

DEMO 17

Hiệu ứng rõ dần từ phải qua trái

DEMO 18

Hiệu ứng rõ dần từ trên xuống dưới

DEMO 19

Hiệu ứng rõ dần từ trái qua phải

DEMO 20

Hiệu ứng giọt mưa